Welcome to the Ballroom

MENU

Character

  • Tatara Fujita voiced by Shinba Tsuchiya
  • Shizuku Hanaoka voiced by Ayane Sakura
  • Kiyoharu Hyodo voiced by Nobuhiko Okamoto
  • Gaju Akagi voiced by Kentaro Tomita
  • Mako Akagi voiced by Sumire Morohoshi
  • Kaname Sengoku voiced by Toshiyuki Morikawa